Imieniny: Rozalii, Róży mapa serwisu english version
 
North Coast

Od ponad 20 lat North Coast pracuje na miano lidera na krajowym rynku importerów i dystrybutorów wysoko gatunkowej żywności. Firma została założona w 1992 roku jako sp. z o.o., a w 2005 roku przekształciła się w spółkę akcyjną.  

 

Notowania North Coast S.A. na GPW

 

Kalendarium

 

 

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych produktach i aktualnościach z życia firmy wpisz swój e-mail.
Walne Zgromadzenia
Informacja o ZWZA Spółki (22.06.2018) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (30.11.2017) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (29.09.2017) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (19.06.2017) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (22.06.2016) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (30.06.2015) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (26.02.2015) i porządek obrad

 

Dokumenty korporacyjne

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.06.2014
  raporty bieżące
 
 
2018-06-22
Raport bieżący 9/2018

Zarząd spółki North Coast S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości 6.022.630,90 zł. Zysk zostanie podzielony w następujący sposób:

a)      kwota 5.708.956,90 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 90/100) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat poprzednich;

b)      pozostała kwota 313.674,00 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote) powiększona o kwotę 326.326,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych) pochodzącą z kapitału zapasowego, które stanowią łącznie 640.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych), zostanie przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję Spółki (łączna liczba akcji objetych dywidendą 3.200.000).

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku (dzień dywidendy) ustala się na 10 lipca 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2018 roku.”

 

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

wstecz
 
Centrala firmy: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków tel. 022 738 31 50, fax 022 738 31 59 e-mail: